27 februarie – Sf. Cuv. Procopie Decapolitul; Sf. Cuv. Talaleu; Sf. Cuv. Tit din Lavra Peșterilor Kievene; Sf. Cuv. Ștefan; Sf. Mc. Iulian (Proloagele de la Ohrida)

27 Februarie

• Pomenirea Sfântului Cuvios Procopie Decapolitulsf_cuv_procopie_talaleu

Acest sfânt se trăgea din părţile Decapolei, cele zece cetăţi din jurul Mării Galileii, din care pricină s-a numit Decapolitul. În tinereţe el s-a dăruit vieţii de nevoinţe ascetice, împlinind toate cele care se cer pentru curăţirea inimii şi ridicarea sufletului către Dumnezeu. Când au început persecuţiile contra icoanelor, pornite de răul împărat Leon Isaurul, Procopie s-a ridicat în apărarea icoanelor, arătând că ea nu este nicidecum idolatrie; căci creştinii ştiu că închinându-se sfintelor icoane ei nu se închină materiei din care sunt făcute ele, ci mai curând Persoanelor zugrăvite pe ele; care sunt ale Sfintei Treimi, ale Sfinţilor Îngeri sau ale oamenilor care s-au învrednicit de sfinţenie. Din această cauză Procopie a fost arestat, torturat cu sălbăticie, biciuit şi sfâşiat cu perii de fier. Când necuratul împărat Leon a fost asasinat (căci sufletul lui pierise şi mai înainte de aceasta), s-a înfăptuit şi restabilirea cultului icoanelor în sfintele biserici, iar Procopie s-a întors la mănăstirea lui, unde a petrecut cu pace cealaltă vreme a vieţii. În vârstă înaintată ajungând, el s-a strămutat la locaşurile cereşti, unde se bucură de vederea feţelor îngerilor şi sfinţilor, ale căror icoane cu dragoste le-a cinstit pe pământ. Sfântul Procopie a adormit cu pace în veacul al IX-lea.

• Pomenirea Sfântului Cuvios Talaleu

Sfântul Talaleu a fost un mare nevoitor sirian. La început el a vieţuit în Mănăstirea Sfântului Sava cel Sfinţit de lângă Ierusalim, dar mai apoi el s-a sălăşluit într-un cimitir păgânesc, binecunoscut pentru bântuirile diavoleşti care se petreceau acolo şi pentru alte lucruri înfricoşătoare. Spre a-şi dobândi frica cea sfântă prin credinţa în Dumnezeu, Talaleu s-a sălăşluit în acest cimitir, unde timp de mulţi ani zi şi noapte a îndurat nenumărate atacuri şi loviri ale duhurilor necurate. Datorită marii sale credinţe şi iubiri faţă de Dumnezeu, El i-a dăruit lui Talaleu harul facerii de minuni, prin care mult i-a folosit pe bolnavi şi pe cei aflaţi în suferinţă. Sfântul Talaleu s-a sălăşluit în Împărăţia Cerurilor pe la anul 460 după Hristos.

• Pomenirea Sfântului Cuvios Tit din Lavra Peşterilor Kievene

Acest Tit a fost presbiter şi a avut o dragoste creştinească sinceră pentru diaconul Evagrie, aşa cum are un frate pentru fratele lui. Dar pe cât se cinsteau ei de mult la început, pe atât au ajuns să se urască, chiar de moarte, din cauza urii semănate de diavolul. Atât de mult se urau, că atunci când unul cădea biserica, celălalt se întorcea cu spatele şi ieşea afară. Cu toate acestea Tit a încercat de multe ori să se împace cu vrăjmaşul său, dar în zadar, vrăjmaşul nu voia să asculte. Tit după aceea s-a îmbolnăvit şi toată lumea credea că va muri. El i-a rugat pe fraţi să-l cheme pe Evagrie la el, pentru a se putea împăca înaintea morţii. Ei l-au tras cu sila pe Evagrie la căpătâiul muribundului, dar Evagrie s-a smuls din mâinile lor şi a fugit, strigând că nu-l va ierta pe Tit nici în această viaţă, nici în cealaltă. Cum a rostit aceste cuvinte, a şi căzut jos şi a murit. Tit atunci s-a ridicat din pat sănătos, povestind fraţilor cum a văzut că diavolii cei negri au fugit de la el când l-a iertat pe Evagrie şi cum ei au năvălit asupra lui Evagrie când au auzit cuvintele lui; şi cum, după ce au fugit diavolii de la el, l-au înconjurat sfinţii îngeri. Cuviosul Tit a adormit cu pace la anul 1190 după Hristos.

• Pomenirea Sfântului Cuvios Ştefan

La început Ştefan a fost funcţionar imperial al împăratului Mauriciu. El însă mai apoi a demisionat din toate funcţiile sale înalte la palat şi, mânat de dragostea lui Dumnezeu, a finanţat zidirea unui aşezământ caritabil pentru bătrânii din Constantinopol. El a adormit cu pace la anul 614 după Hristos.

• Pomenirea Sfântului Mucenic Iulian

Acest Sfânt Iulian a fost un om care suferea atât de mult de gută, încât nu putea nici să meargă, nici să se ţină pe picioare. De aceea, când pentru credinţa lui în Hristos a fost chemat în faţa judecăţii pagânilor împăraţi, el a fost dus acolo pe targa. El a fost ars de viu pe rug în Alexandria, împreună cu ucenicul său Cronion, în timpul împăratului Decius.

bar

Cântare de laudă la virtutea iertării

Ca Dumnezeu să ne ierte greşelile noastre,

Să le iertăm şi noi greşiţilor noştri,

Căci trecători suntem noi pe acest pământ.

În zadar lungim ale noastre postiri şi rugăciuni,

Dacă în suflete nu purtăm iertarea şi milostivirea

Către oameni.

Dumnezeu este adevăratul Doctor al sufletelor noastre,

Iar păcatele noastre sunt ca o lepră.

Pe cine vindecă, Dumnezeu şi proslăveşte.

Dumnezeu răsplăteşte cu mila

Orice milă pe care o arătăm faţă de oameni.

Piere desăvârşit acela care răspunde la rău cu rău.

Căci puroiul pe puroi nu poate să-l vindece,

Nici poate întunericul lumina întunecimea temniţei.

Ci balsamul cel curat poate în adevăr

Rana puroindă să o vindece

Iar pe întunericul temniţei

Doar lumina îl poate împrăştia.

Celor grav răniţi milostivirea le este ca un balsam,

Ca o torţă luminoasă, de care toţi se bucură.

Dar nebunul zice: de milă nu am nevoie!

Şi chiar după milă strigă

Atunci când este înecat de mizerie.

Oamenii toţi se scaldă

În milostivirea lui Dumnezeu,

Milostivirea lui Dumnezeu este aceea

Care ne ţine în viaţă.

Dacă vrem ca Dumnezeu să ne ierte greşelile noastre,

Să iertăm şi noi greşiţilor noştri,

Căci trecători suntem noi

Pe acest pământ.

bar

Cugetare

De câte ori ne aflăm în afara harului lui Dumnezeu, în afară de noi înşine ne aflăm; căci omul de sub Har şi omul din afara Harului sunt tot aşa cum este omul sănătos la minte, faţă de nebun. Starea omului în care se află Duhul lui Dumnezeu trebuie să fie starea naturală a omului şi este chiar starea în care este chemat să se afle omul în toată viaţa lui. Lipsa Harului din om îl face pe acesta să fie cu adevărat foarte bolnav, aşa cum este omul care şi-a pierdut minţile faţă de cel sănătos. Doar omul binecuvântat cu sălăşluirea Harului întru dânsul se află în starea lui naturală, starea, adică, a omului care este călăuzit în viaţă după Dumnezeu, al Cărui Har se sălăşluieşte în acel om. Sfântul Simeon Noul Teolog zice:

O lampă, chiar dacă se umple cu ulei şi i se pune fitil, rămâne în întuneric desăvârşit dacă nu se şi aprinde de la un foc. Aşa este şi cu sufletul: în aparenţă, el poate fi împodobit cu toată fapta cea bună, dar în realitate, dacă nu are aprinsă în el lumina Harului Duhului Sfânt, el este stins şi întunecat. (Omilia 59)

Aşa cum spune şi Marele Apostol Pavel: „Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt” (I Cor. 15 :10). Dar a fi lipsit de Harul lui Dumnezeu înseamnă a fi înstrăinat cu totul de El şi înstrăinat cu totul de propria ta fire omenească, de propria ta persoană.

Căci firea noastră, persoana noastră umană, îşi confirmă esenţa ei proprie doar în apropiere faţă de Dumnezeu şi prin Dumnezeu.

De aceea trebuie să-i privim pe păcătoşi ca pe cei mai nenorociţi dintre bolnavi: ei sunt ca nişte umbre slabe, lipsite de substanţă şi de raţiune.

bar

Luare aminte

Să luăm aminte la Viţa Care este Stăpânul Hristos:

Eu sunt viţa cea adevărată” (Ioan 15; 1)

  • La Viţa din care au răsărit multe mlădiţe roditoare, adică mulţimea sfinţilor;
  • La Viţa Care, prin seva Ei, adică Scump Sângele Mântuitorului, adapă şi hrăneşte toate mlădiţele Sale;
  • La Viţa din Care a răsărit mlada Sfintei Biserici, întinzându-se pe pământ, şi în cer;
  • La Viţa din Care nici eu nu trebuie să mă rup, dacă voiesc să am viaţă.

bar

Predică

Despre Acela Care are putere să-Şi învieze trupul – „Dărâmaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica” (Ioan 2: 19).

Aici Mântuitorul vorbeşte despre templul Trupului Său. „Dărâmaţi acest templu şi în trei zile îl voi ridica!”. Aşa grăieşte Acela Care îşi cunoaşte puterea şi Care, potrivit acestei puteri, îşi împlineşte cuvântul! Căci trupul Lui a fost dărâmat, adică sfărâmat, împuns, îngropat în pământ şi acoperit cu întuneric timp de trei zile. Iar în a treia zi, El l-a înviat. L-a ridicat nu doar din mormânt, pe pământ, ci şi de la pământ, la cer. Astfel, El a grăit cuvântul şi cuvântul Lui l-a împlinit cu fapta. Dumnezeu le-a dat aşa semn evreilor, căci ei îi ceruseră semn. Şi când le-a dat semnul, semn cum nici mai fusese vreodată dat între ei şi cum numai El putea să dea, ei nu L-au crezut, ci plini de necurată spaimă şi de toată răutatea, au şi mituit gărzile ce păziseră pe Golgota ca să jure fals şi să mintă cum că această minune nu s-a întâmplat, cum că ucenicii I-au furat trupul mort din peşteră!

Căci nici un semn nu le este de folos celor care nu vor să creadă.

Evreii văzuseră cu ochii lor mulţimea minunilor lui Hristos şi totuşi nu au vrut să creadă, ba se mai şi îndreptăţeau pe ei şi necredinţa lor zicând că El face aceste minuni cu ajutorul diavolului: „Dar fariseii ziceau: Cu domnul demonilor scoate pe demoni” (Matei 9 : 34).

Oricine nu voieşte să creadă în bunătate nu va crede şi de ar vedea nenumărate semne pogorându-se din cer. Căci inima plină de răutate este mai nesimţită decât piatra.

Mintea cea întunecată de păcat nu se poate lumina nici cu toată lumina cerurilor, care este mai luminoasă decât o mie de sori.

Dar când omul cu ajutorul lui Dumnezeu alungă răul din inima lui şi îşi curăţeşte mintea de întunericul păcatului, atunci vede nenumărate semne pe care Dumnezeu le dă celor care vor să creadă, să vadă şi să creadă.

O, fraţilor, să nu păcătuim împotriva milostivirii lui Dumnezeu şi să nu cădem pradă uşoară răutăţii evreilor! O, fraţilor, toate semnele deja s-au dat şi ele toate strălucesc precum stelele de pe tăria cerului, luminându-i pe toţi cei care au o inimă bună şi o minte care judecă drept.

O, Lucrătorule de Minuni Doamne, Ţie se cuvine slava şi mulţumirea în veci, Amin.

vinieta

Acest articol a fost publicat în Proloagele de la Ohrida și etichetat , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s