30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Mc. Ipolit, episcopul Romei; Sf. Mc. Teofil cel Nou; Sf. Petru, Țarul bulgarilor (Proloagele de la Ohrida)

30 Ianuarie

• Pomenirea Sfinţilor Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de sf_trei_ierarhi_vasile_grigorie_ioanDumnezeu şi Ioan Gură de Aur

Fiecare dintre aceşti trei mari Sfinţi are propria sa zi de sărbătoare în Biserică: Sf. Vasile cel Mare este sărbătorit la l ianuarie, Sf. Grigorie Teologul la 25 ianuarie, iar Sf. loan Gură de Aur la 27 ianuarie. Această sărbătorire a tuturor trei la un loc în ziua de 30 ianuarie a fost însă instituită în veacul al unsprezecelea, în timpul împărăţiei lui Alexie Comnenul, cînd se ivise şi o neînţelegere în popor. Căci erau unii care socoteau că dintre cei trei, Sfîntul Vasile este cel mai mare sfînt datorită curajului şi curăţiei sale, şi aceştia se numeau vasilieni. Alţii îl cinsteau numai pe Sfîntul Grigorie Teologul, datorită adîncimii şi sfinţeniei teologhisirii sale – aceştia îşi spuneau gregorieni. Iar alţii îl cinsteau numai pe Sfîntul Ioan Gură de Aur datorită elocinţei şi limpezimii cu care explica Sfînta Scriptură către popor aceştia erau ioaniţii. Dar această ceartă s-a curmat prin Purtarea de Grijă a lui Dumnezeu şi spre mai marea slavă a Sfintei Sale Biserici. Căci Episcopul loan al Evhaitelor (sfînt sărbătorit la 14 iunie în fiecare an) a avut o vedenie în vis: la început, cei trei Sfinţi i s-au înfăţişat separat, fiecare în slavă nespusă, iar mai la sfîrşit toţi trei împreună. Ei i-au spus episcopului loan: „Vezi aşadar că noi trei sîntem una în Dumnezeu şi nici o despărţire sau ceartă nu este între noi; şi nici nu se află între noi unul care să fie mai întîi sau mai pe urmă”. Sfinţii l-au sfătuit pe Episcopul Ioan să alcătuiască o slujbă deosebită închinată lor împreună şi să rînduiască o singură zi de cinstire a tuturor trei. În urma acestei minunate vedenii, episcopul a şi rînduit ziua de 30 ianuarie pentru cinstirea acestor trei Mari Dascăli ai lumii şi Ierarhi. Grecii au această zi nu doar ca o mare sărbătoare bisericească, ci şi ca pe cea mai mare vacanţă şcolară a anului.

• Pomenirea Sfântului Sfinţit Mucenic Ipolit, episcopul Romeisf_mc_ipolit_episcopul_romei

Ipolit a primit mucenicia pentru credinţă în timpul domniei lui Claudius. Cînd fecioara Hrisis, pentru credinţa ei în Hristos, era torturată bestial la Roma, Sfintul Ipolit a strigat tare în apărarea ei, înfierîndu-i pe torţionari. Din cauza protestului lui, Ipolit a fost adus în faţa curţii şi condamnat şi el la chinuri încă şi mai cumplite, apoi omorît prin aruncarea în mare, după ce fusese mai întîi legat de mîini şi de picioare. Împreună cu Hrisis şi Ipolit au mai suferit alţi douăzeci de mucenici, care cu toţii au mărturisit pentru Hristos la anul 269 de la Sfîntă Întruparea Sa.

• Pomenirea Sfântului Mucenic Teofil cel Nou

În calitatea lui de general al armatelor împăratului Constantin şi împărătesei Irina, Teofil a căzut prizonier la agareni, care l-au ţinut în temniţă timp de patru ani. Respingînd presiunile musulmanilor să-şi abjure credinţa lui creştină, aceştia l-au omorît prin decapitare în anul 784 după Hristos, iar Teofil s-a strămutat la locaşurile cereşti, unde este împreună-vieţuitor cu Stăpînul Hristos.

• Pomenirea Sfântului Petru, Ţarul bulgarilor

Petru a fost fiul lui Simeon, care era un mare iubitor al Sfântului loan de la Rila. El a cîştigat independenţa Bisericii Bulgare faţă de Constantinopol şi a apărat şi întărit Ortodoxia atacată de bogomili. În urma unei bătălii pierdute în faţa ungurilor şi ruşilor, Petru a murit la anul 967 d. Hr., în vîrstă de cincizeci şi şase de ani.

bar

Cântare de laudă la Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie şi Ioan Gură de Aur

O, postirea şi credinţa lui Vasile!

O, înalta teologhisire a lui Grigorie!

O, dumnezeiasca milostivire a lui Ioan!

Aceştia trei guri de aur sînt,

Din care picură miere.

Toţi trei, lucrătorii unei singure lucrări;

Fiecare în parte, un înger în trup;

Ei trei împreună una sînt,

Precum Dumnezeu este Unul.

Nici unul nu este mai întîi,

Sau mai pe urmă.

In veşnicie ei sînt într-un gînd,

Chemînd pe unul,

Toţi trei îţi vin în ajutor,

Cîntîndu-l pe unul,

Toţi trei aud,

Slăvindu-l pe unul,

Toţi trei împreună se bucură.

Cei trei sfinţi bărbaţi una sînt;

Trei Ierarhi, şi o singură lucrare;

Trei nume, şi o singură slavă;

Căci celor trei împreună Hristos le este Cap.

bar

Cugetare

Au existat vremuri în care diriguitorii căutau cu adevărat sfatul oamenilor sfinţi.

Aşa a fost Ţarul Petru al Bulgarilor, un Ţar creştin ortodox.

Dorind cu ardoare sfatul şi învăţătura Sfântului Ioan de la Rila, Petru s-a pornit cu toată suita lui într-acolo, trimiţînd mai întîi mesageri care să-i anunţe sosirea. Sfintul însă a refuzat să-1 primească pe Ţar. Acesta, s-a întristat, dar fără să se mînie şi fără să deznădăjduiască a trimis din nou oameni împărăteşti cu daruri pentru Sfântul, provizii de hrană şi aur, rugîndu-1 ca, dacă nu vrea să-1 primească, măcar să-i scrie o scrisoare cu sfintele lui poveţe. Sfântul loan a acceptat proviziile de hrană, dar nu a vrut să se atingă de aur şi i-a scris Ţarului următoarea scrisoare:

„Dacă rîvneşti după Împărăţia Cerurilor, să fii milostiv precum şi Tatăl nostru Cel Ceresc milostiv este. Nu nădăjdui în nedreptăţi şi leapădă lăcomia. Fii blînd şi tăcut şi primeşte-i pe toţi cei ce te caută. Nu primi linguşiri de la curtea ta. Purpura ta să strălucească de virtuţi. Ţine pururi în suflet pomenirea morţii. Să cazi plin de umilinţă la picioarele Maicii Biserici. Să te închini în faţa întîistătătorilor ei astfel încât Împăratul împăraţilor, văzîndu-ţi smerenia şi inima curată, să te răsplătească cu bunătăţile Lui, mai presus decît pe orice om”.

Primind această sfîntă scrisoare, Ţarul a sărutat-o. El a avut-o pururea cu dînsul, citind-o deseori şi nemaidespărţindu-se de ea pînă la moarte.

bar

Luare aminte

Să luăm aminte la Stăpînul Hristos, Cel Care este Prietenul copiilor:

  • Să luăm aminte la El, Care este şi prietenul îngerilor, celor asemenea copiilor prin curăţenie, ascultare şi lipsă de patimi;
  • Să luăm aminte la El, Cel Care este Prietenul celor mai mici de pe pămînt, care simplu şi fără întrebări cred cu bucurie în El;
  • Să luăm aminte la Stăpînul Hristos, Prietenul tuturor Sfinţilor, care prin nevoinţe şi har s-au curăţit de păcate şi s-au făcut nevinovaţi precum copiii.

bar

Predică

Despre cum trebuie să ne întoarcem şi să fim precum pruncii dacă vrem să dobîndim Împărăţia Cerurilor – „Adevărat zic vouă: De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi precum pruncii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor” (Matei 18:3).

Aşa grăieşte Domnul, iar Cuvîntul Lui este sfânt şi adevărat. Ce fel de avantaj au copiii faţă de adulţi?

Ei au trei avantaje: al credinţei, al ascultării şi al iertării.

Copilul îl întreabă pe tatăl său despre toate şi orice îi spune tatăl, copilul crede netulburat. Copilul este ascultător faţă de părintele său şi cu uşurinţă se pleacă voii lui. Copilul iartă; chiar cînd este certat pentru neascultare, el iartă repede şi nu ţine mînia.

Şi acestea şi sînt cele pe care le cere Domnul de la noi: credinţa, ascultarea şi iertarea.

El cere ca oamenii să creadă în El necondiţionat, aşa cum un copil crede părinţilor săi. Aceasta ne cere Domnul nouă: să-L ascultăm necondiţionat, aşa cum un copil mic îşi ascultă părinţii, să ne iertăm unii pe alţii, să nu ţinem minte răul şi să nu răsplătim răului cu rău.

Credinţa, ascultarea şi iertarea sînt trăsăturile esenţiale ale sufletului de copil. La acestea se adaugă candoarea specifică lor, adică curăţia sufletului şi bucuria. Copilul mic nu se lăcomeşte niciodată; el nu are pofte trupeşti; el nu ştie ce este aceea slava deşartă; privirea lui nu este înceţoşată de vicii, iar bucuria lui nu este stricată de griji.

O fraţilor, cine ne-ar putea întoarce pe noi şi face să ne dobîndim curăţia prunciei? Nimeni, decît numai Unul Hristos. Numai El ne poate întoarce cu adevărat la curăţia de prunc a inimii, numai El ne poate face să ne mai naştem o dată, prin modelul Vieţii Lui, prin învăţătura sfântă a Lui şi prin puterea Duhului Lui Celui Sfînt.

O, Stăpîne Iisuse Hristoase, Tu desăvîrşirea ascultării şi blîndeţii, Veşnice Prunc al Tatălui Ceresc, ajută-ne nouă să ne facem precum pruncii în credinţa în Tine, în ascultarea faţă de Tine, şi în iertarea cea nefăţarnică faţă de toţi, căci a Ta este slava şi mulţumirea în veci, Amin!

vin

→ Vezi și: Acatistul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan (text)

→ Vezi și: Acatistul Sfinților Trei Ierarhi: Vasile, Grigorie și Ioan (audio)

→ Vezi și: Mâna care lucrează, Mintea care gândește și Gura care vorbește (text)

→ Vezi și: Arhim. Ilie Cleopa – Predică la Sfinții Trei Ierarhi (text)

→ Vezi și: Pr. Constantin Galeriu – Predică la Sfinții Trei Ierarhi (audio)

Acest articol a fost publicat în Proloagele de la Ohrida și etichetat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Pune un semn de carte cu legătura permanentă.

Un răspuns la 30 ianuarie – Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur; Sf. Mc. Ipolit, episcopul Romei; Sf. Mc. Teofil cel Nou; Sf. Petru, Țarul bulgarilor (Proloagele de la Ohrida)

  1. Pingback: Minune făptuită de Sf. Trei Ierarhi cu deţinuţii închisorilor comuniste, povestită de Părintele Justin Pârvu | În Tăcere

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s